-     0917 67 60 68

Top Banner 4

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(15-09-2023)

Ngày 12/09/2023, Công ty Vĩnh Thái đã tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 với sự có mặt tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và diễn ra thành công tốt đẹp.

File Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Biên bản họp đính kèm.