-     0917 67 60 68

Top Banner 4

Ngày 12/09/2023, Công ty Vĩnh Thái đã tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 với sự có mặt tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và diễn ra thành công tốt đẹp.

File Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Biên bản họp đính kèm.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh.

Tập đoàn FLC vừa chính thức ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa quy mô lên tới 7.000 tỷ đồng.